Péntek, 2018 November 16, 1:10:20Nyitólap | Regisztráció | Belépés

Honlap-menü

Belépés

A fejezet kategóriái

Cikkeim [46]

Keresés

Körkérdésünk

Értékeld honlapomat
Összes válasz: 4

Mini-chat

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Cikkek katalógusa
Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

A hét emberi vérmérséklet - 5-8. fejezet

V. fejezet: A negyedik sugár

 Úgy tudjuk, hogy a negyedik sugár a harmadikkal, ötödikkel, hatodikkal és hetedikkel együtt a Szentháromság harmadik személyének megnyilvánulása. Tulajdonságai a teremtő képzelet, összhang, egyensúly, szépség és ritmus. Az ide tartozó embernek különös tulajdonsága, képessége a fölfogó-, megértő-, ábrázoló erő, a művészetekben és az életen keresztül egyaránt, „a szépség elve minden dologban” (Keats). Az ilyen általában nagyon sokoldalú és néha megvan az utánzó képessége. Még ha nem is birtokolja azokat, majdnem azt mondhatnánk, fitogtatni, színlelni képes az összes sugarak tulajdonságait. Erős az érzéke a formák, részarányosság és egyensúly iránt és érzékeny fölfogása minden szépség iránt, a művészetekben, a természetben és az életben.

Ez az ember az a művész, akinek számára az Isten vagy a Legfőbb Jó a szépség elv a világegyetemben, és a rútat, mint a legfőbb rosszat tekinti. A művészi kifejezés módját és a közvetítő közeg megválasztását az uralkodó alsugár befolyásolja. A hajtó ösztönzés, hogy a szépség befolyását rászabadítsa a világra, hogy közvetítsen a tiszta szépség birodalma és annak tökéletes kifejezése között, s a művészet legyen kapcsolat a kettő között. Azok a szónokok, akik birtokában vannak a ritmikus beszéd művészetének, képesek arra, hogy kedvesen, rábeszélően rabul ejtsék és magukkal ragadják a hallgatóságot. Az ilyen emberek hevesen kívánják az összhang és a szépség jelenlétét környezetükben, és nagyon tudnak szenvedni ezek hiányától.

A negyedik sugár embere eredményeit kifejezett egyéni módszerekkel éri el. A siker technikájuk tökéletességétől függ a művészetben és az életben is. Ők a természetes közvetítő és értelmező ábrázolók. Megdicsőülésük az az, hogy mesterei legyenek a művészetnek; lángész mindegyik művészetben, különösen az élet művészetében, ami számára a teljes ön-kifejezést és a tökéletes kapcsolatok fenntartását jelenti. Bizonyíték van arra, hogy a művészeteknek az az ága, amit azok választottak, akikben a negyedik sugár az uralkodó, változhat az elkövetkező életekben egy alsugár befolyása alatt. Az ilyenek arra törekszenek, hogy minden gondolatban, szóban és tettben az isteni szépséget ábrázolják, ami a mindenségen átragyog. Eredményeiket megjelenítés, bemutatás (illusztrálás), és a szépséghez, ritmushoz, bájhoz való fölhívás által érik el. Mint tanítók is színészkednek és bemutatnak.

A negyedik sugár mértéke és próbája (az embereknek, nemzeteknek és civilizációknak) sokkal inkább a szépség, mint az időleges hatalom, birtoklás, fegyverkezés és pénzügyi helyzet. Némelyik művész mindenféle viselkedést meg tud bocsátani, ha azon átragyog a szépség fénye, de képtelen megbocsátani a rútságot; az ilyen emberek hevesen kívánják az összhang és a szépség jelenlétét környezetükben, és nagyon tudnak szenvedni ezeknek hiányától.

A negyedik sugár hibái: állhatatlanság, nyugtalanság, tétovázás, érzékiség, pózolás, önteltség, önkényeztetés, meggondolatlanság, cinizmus, különösen a nála sikertelenebbekkel szemben és felsőbbségérzet a kevésbé tehetségesek irányában. A hangulatváltozástól szenvednek leginkább. Rendkívül tudnak lelkesedni, de hirtelen elkedvetlenednek és elcsüggednek, kétségbeesnek.

Minden művész ismeri és retteg az eredményeket követő kétségbeeséssel teljes alkotási szünetektől. Minél nagyobb a lelkesedés, annál nagyobb, annál halálosabb a visszahanyatlás.

A negyedik sugár emberei hajlamosak az ébren álmodozásra, a képzelet világában élni, kivéve, ha az első sugár akaratereje tevékeny bennük. Bizonytalanul sóvárognak nagy dolgok után, amit sohasem valósítanak meg. Legnagyobb szenvedést az okozza nekik, ha nem képesek magukat tökéletesen kifejezni, s ha terveik meghiúsultak.

Emberi alapelvükül az Antahkarana felel meg, a híd a fölső és alsó között. Ez a közvetítő az alsó és fölső én közötti összeköttetésre és az alsótól a fölsőhöz szállítja mindazon személyes benyomásait és gondolatait az embernek, amelyeket természetüknél fogva ez a halhatatlan létezés (entitás) átsajátítani képes, és el tudja azokat raktározni. Így ezek is halhatatlanok maradnak vele együtt és alkotják a halandó személyiségnek azokat az elemeit, amelyek megmaradnak túl az időn és halálon.

A művészek küldetése ezek szerint az lenne, hogy a szépség eszközeivel az ember öntudatát a szépségnek, a természet nagyszerűségének és Istennek megvalósításához fölemelje. Így az igazi művész, mint a pap és közvetítő szolgál Isten és ember között.

E sugár színe a világos bronz, drágaköve a jáspis és jelképe a négyszög és körző, ami a szabadkőművességre utal. A negyedik sugarat, mint lencsét is tekinthetjük, amelyen át az összes sugarak fénye összpontosul. A művészetek közül az opera képviseli a negyedik sugarat, mivel ez a művészetek többféle ágának összetétele.

Az orfeuszi vallás, amelynek vezérelve a szépség volt, túlnyomóan a negyedik sugárhoz tartozott. Ez a sugár fejeződik ki a vallások istentiszteleteinek minden színekkel tele tartozékaiban és díszítéseiben és általában a művészetek használatában (festészet, zene, szobrászat).

A következő idézetek a művészek életfelfogását fejezik ki:

Robert Browning: „Magányos órákon, magányos helyeken láttam látomásaimban annak szivárvánnyal koszorúzott arculatát, akit az emberek Szépségnek neveznek, büszkén és egyszerűen. Halvány látomás ez a tökéletes, hibátlan arcról, isteni szökevény, kísért a világon és az emberek csavaros gondolatait, bájosabb álmokká változtatja… - Óh, az Isten által alkotott világ! Minden csupa szépség!”

Keats: Óda egy görög vázához: „A Szép: igaz s az Igaz, szép! Sohase állítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!”

Rousseau: „Ha elveszitek szívünkből a szépség szeretetét, akkor elvettétek az életnek minden igézetét.” „Mindig hittem, hogy Isten csakis a ténykedésben kifejezett szépség!”

Bacon: „A szépségnek az a legfőbb része, amit semmi festmény nem tud kifejezni.”

 

 

VI. fejezet: Az ötödik sugár

 

Különös tulajdonságai azok, amelyek jellemzőek az elemző, levezető, formális elmére. E sugár emberének fő érdeklődése és eszménye az elsajátítás, megszerzés, és amiben a második sugár is jól fejlett: a ténybeli tudás elterjesztése. Ebben a törekvésben azok, akikben az ötödik sugár az uralkodó, határtalan türelem kifejtésére képesek, azon kívül a módszerek tökéletes voltában, különösen az ismételt vizsgálatok kidolgozásában és elvégzésében, valamint bonyolult és aprólékos részletek osztályozásában tűnnek ki.

Az ilyen emberek a tudós, ügyvéd, nyomozó, a gyors, villanó, szellemes műszaki, az elemző, akinek pontos, tevékeny és nagy képessége van a részletezésre. Eszméi főleg az igazság, értelmi elkülönülés, pontosság a megfigyelésben, következtetésben és a bemutatásban. Istent, mint az igazság alapelvét tekinti és a valótlanság, pontatlanság és az elfogult elme a legnagyobb rossz számára.

Az ötödik sugár emberének hajtó ereje a tudás elérése, hogy elnyerje az igazságot. Ezt azonban mégis be kell mutatnia, mint például valaminek a pontos megjósolásánál, amit a megszerzett adatokra támaszkodik.

Eredményeit elméjének erőteljes és türelmes használata révén éri el. Gondolkodik, keres, kutat, kísérletezik, türelmesen megfigyel és számít; azután pedig felfedezéseiből pontos következtetéseket von le. Elméjét, mint egy fúrót használja, hogy behatoljon a kérdés szívébe, de mindig ragaszkodik a tudományos módszerekhez. Ez főleg az ismételt kísérletekben, ezeknek tárgyilagos, tökéletes becsületességgel, félelem és kedvezésre tekintet nélküli tudósításaiban nyilvánul meg. Ez a túlságos belemélyedés néha annyira rugalmatlanná teheti az elmét és módszereit, annyira merevvé és alkalmatlanná, hogy a teljes eredmény elmarad. Azonban ha a természetben a harmadik sugárhoz tartozó oldal (a bölcselő gondolkodási képesség) elkezdi befolyásolni a tárgyi értelmet, ami már sok mai tudósnál megtörtént, ez párosulva a már előadott nagyszerű tulajdonságokkal, biztosítja a sikert, ami azután növeli az emberi tudást. Mint tanító, logikusan és teljesen megvilágítja az előadottakat, kimeríti a részleteket, használja a diagramokat és pontosságra nevel.

Megdicsőülése a tudományok mesterévé lenni, lángésznek lenni a tudományok minden ágában, fizikaiakban és az ezek fölöttiben; siker az utóbbiban, de néha az előbbiben is. Testvérével, a harmadik sugárral eggyé válik a legfölső elmével, és így tökéletességet nyer el magában a tudásban és a tudományos elvek gyakorlati alkalmazásában egyaránt, amelyeken a világegyetem alapszik.

Hibái között az elkülönülés, érzelmi hidegség, romboló bírálat, értelmi merevség és az úgynevezett egyirányú „ellenzős” gondolkodásmód, az a hajlam, hogy a mások hibáit azonnal észreveszi, és méltatlanul hangsúlyozza, képrombolás, amihez nem járul az a képesség vagy készség, hogy helyette más, jobbat alkosson; türelmetlenség minden érzelmi misztikus és intuitív dologgal szemben, kétkedés, anyagelvűség, gőg a leggyakoribbak. Más hibák: az ön-központosítás, szűk látókör, kíváncsiskodás és kérdezősködés, fukarság, szélsőséges pedánsság és a formaságok túlhangsúlyozása egészen az élet elhanyagolásáig.

A vallásban, ha azt elfogadják, az ötödik sugár emberei hajlamosak a dogmatizmusra és különös ésszerűtlenségekre. Szélsőségesen belemélyedve a hagyományokba, hittételekbe, formális hitvallásokba, elég gyakran elvesztik a benső élet meglátását és a benső élettapasztalat és megvilágosodottság szükségességét. Ez a jellem gyakran igen önző és kapzsi, kivéve, ha jellemét egyéb sugarak jelenléte - nevezetesen a második, harmadik és hatodik - nem módosítják tulajdonságaikkal, hajlamos a felfedezéseit magának megtartani és találmányait a maga részére szabadalmaztatni, ahelyett, hogy a világ rendelkezésére bocsátaná.

A második és hatodik sugarú ember éppen ellenkezőleg, örömmel osztja meg minden felfedezését és tehetségét, mert a világ jóléte minden kutatásának és törekvésének indoka. A szellemileg föl nem ébredt ötödik sugár emberének a boncolgató folyamatokban és a szemléltető bizonyítékokba vetett bizalma hajlamossá teszi őt arra, hogy elzárkózzék a megnyilvánulások mögött rejlő elvektől, és megközelíthetetlenné váljék a lelkesítő befolyásoknak és az intuíciónak.

Az ilyen embernek legnagyobb szenvedés, ha hibán érik és különösen, ha tévedést bizonyítanak rá, így nevetségessé vagy gúny tárgyává válik.

Az ilyen embernek legtevékenyebb és legtöbbet használt eszköze a gondolattest, annak is alsó formai világi része (alsó manas). Színe a citromsárga, drágaköve a topáz, jelképe az ötágú csillag.

Az ötödik sugár összefügg a harmadikkal, amelynek tulajdonságait és képességeit tárgyiasan (konkrétan) fejezi ki. Végső fokon e kettő a tudat egyetlen eszközévé keveredik össze és mindkét eszköznek és mindkét sugárnak a legmagasabb rendű tulajdonságait mutatja be. A művészetek közül a festészet képviseli az ötödik sugarat.

Az egyiptomi vallás és a Hermes-i bölcselet, amelynek legmélye és jelszava az igaz-ság, uralkodóan az ötödik sugárhoz tartozik, aminthogy az az összes világvallások skolasztikus (iskolai) oldala is.

 

VII. fejezet: A hatodik sugár

 

Ennek különös tulajdonságai az önfeláldozó szeretet, az égő rajongás valami ügy iránt, tüzes lelkesedés, egy-pontra irányulás („egyhegyűség”), önzetlen odaadás, áhítat, mély együttérzés a mások szenvedése iránt (legszélsőségesebb megnyilvánulása a stigmatizmus). A gyakorlati szolgálatban kifejeződő eszményiség (idealizmus), lojalitás, mind a hatodik sugárhoz tartozó tulajdonságok. Az ilyen ember a misztikus, az áhítatos, a szent, a tevékeny emberbarát, a vértanú, az igehirdető, újító (reformátor).

Eszménye a tökéletes és teljes önfeláldozás, egészen az élet elvesztéséig az eszméért, ügyért vagy vezetőért. Az önzetlen szolgálat a világ szenvedéseinek megkönnyítéséért a hatodik sugár fejlett embere életének hajtó ösztönzése, akinek szemében Isten az önfeláldozás, szeretet és jóság alapelve. Akár katona ő, vagy szerető lény, bölcselő vagy tudós, az eszményhez „hű marad mindhalálig”. Legfőbb rosszak az ő szemében: önzés, egyénieskedés, megosztott lojalitás, hűtlenség, az egyén vagy a köz bizalmának elárulása és a gyűlölet.

A hatodik sugár embere eredményeit a szélsőséges „egyre irányulás” (egyhegyűség) által éri el; a kutatót oly fennkölt magasságokba emeli, hogy önmagát is elveszti eszményében és valóságos megtestesülésévé válik annak. Rajongásának tüzében fölégeti saját jellemének hibáit, valamint a külső akadályokat, amelyek eszményei beteljesülésének útját állják. Mint tanító lelkesít és tanítványaiban egyéb más tulajdonságok mellett a hősök tiszteletét és a hűséget ébreszti föl. A megdicsőülés számára Isten akaratának önzetlen és tökéletes szolgálata.

Hibái: érzelmesség, érzékiség, fanatizmus, megszállottság, fogékonyság a bűbájosságra, türelmetlenség és szélsőséges, vak hőstisztelet. Heves szenvedést okoz a szeretett lény hűtlensége, visszaélés a bizalmával, és viselkedésének, különösen indítékainak félreértése és téves megítélése.

Az ember eszközei közül a vágytest (asztrális) kapcsolatos a sugárral. Színe a tüzes rózsaszín, drágaköve a rubin, jelképe az egyenlőszárú kereszt alakjában elhelyezett négy rózsaszirom. A második sugárral való összefüggése az, hogy ennek sok tulajdonsága a hatodikban tevékenyen fejeződik ki. A művészetek közül az építészet (a megfagyott zene) képviseli a hatodik sugarat.

A kereszténység különösen misztikus és odaadó megjelenéseiben, nagyrészt hatodik sugarú. Mégis a hetedik sugár van jelen az istentisztelet szertartásos alakjában, ami az oltári szentség legfőbb ünnepléseiben, a koronázásokban, pappá-, püspökké szentelésekben éri el tetőpontját.

 

 

VIII. fejezet: A hetedik sugár

 

Különös tulajdonságai a nemesség, méltóság, lovagiasság jellemben és viselkedésben egyaránt, pompakedvelés, rendezett tevékenység, pontosság, ügyesség, szívesség, nagy érdeklődés a politika, művészetek, szertartásos látványok, mágia, felfedezések, a természet rejtett erőinek ellenőrzése és fölszabadítása, valamint az ezekhez társult lényekkel való együttműködés iránt.

Az ilyen ember a politikus, a szónak az igazi értelmében, a színházigazgató, színész, szertartásmester, mágus, okkultista és a szertartásos rendek, vallások papja.

Eszményei a tökéletes és ellenállhatatlanul megnyilvánuló erő, a test és az elme igazi előkelősége (arisztokráciája), fizikai eredményesség, gyakorlatiasság és rend az élet minden megnyilvánulásában, kétségtelen erő saját személyiségének és magának a Természet rejtett erőinek ellenőrzésében és irányításában; s mindez ellenállhatatlanul a viszonylagos mindenható akarat erejének lelkesítése és teljesítése révén. A hetedik sugár jelmondata lehetne: „Ha valamit érdemes megtenni, akkor az arra is érdemes, hogy jól megtegyék.” Ez éppúgy érvényes egy fogadás vagy valamilyen látványosság megrendezésére, mint egy színdarab, katonai szemle, sportverseny vagy mágikus szertartás bemutatására. A hetedik sugár embere számára Isten a Rend alapelve mindenben és a zűrzavar a legfőbb rossz. A hajtó ösztönzés a természet erőinek és lényeinek befogása és megnyilvánulásra indítása, bizonyos pontos terv szerint.

Eredményeit bizonyos számú tényező összetevésével éri el, amely egy világosan kimondott cél megvalósítására irányul. Az embercsoportok alakítása, begyakorlása és összehangolt tevékenységre vezetése a politikában, a művészetek különböző ágaiban, a látványosságokban, színművekben, operában: mindezek példák erre a módszerre; úgyszintén az öltözetek, színek, jelképek, szertartásos mozdulatok és szavak használata.

Mint tanító a színjátékokat teljes mértékben fölhasználja személyes bemutatásokban és iskolai technikában. Az első sugár módszereit is alkalmazza. A megdicsőülés kettős: hogy szellemi (fehér) mágussá váljék és tökéletes életet éljen, egészen a legapróbb részletekig. A szabadkőművesség szertartásos és gyakorlati megnyilvánulásaiban egyaránt a hetedik sugár egyik tulajdonsága, ami a nagy vallások szertartásaiban is képviseltetve van.

A sugár hibái: kérkedés, elbizakodottság, lelkiismeretlenség, hatalomszeretet, az embereknek, mint játékszereknek, sakkbábuknak való fölhasználása, a „holt betűnek” formalizmusa és a szertartások gépies végrehajtása, szellemi jelentőségük teljes tagadása, hajlamosság a fekete mágiában való teljes elmerülésre, úgymint varázslat, halott-idézés és a papi uralom alsó formái. A hetedik sugár emberei erősen tudnak szenvedni a külső hatalom elvesztése, a megaláztatás, az ellenséges bírálat miatt, különösen, ha alsóbb fokon állóktól ered, azon kívül a durva bánásmódtól.

Az emberi eszköz a fizikai test. Színei a bíbor és a zafírkék. Ékszere, vagyis drágaköve az ametiszt. Jelképe az óramutató járásával egyezően forgó horogkereszt (szvasztika) és a hétágú csillag. A művészetek közül a szobrászat (a megfagyott tánc) képviseli a hetedik sugarat.

A hetedik sugár általános befolyása az emberiségre úgy mondják az, hogy a hatodik helyére lépjen, s ennek következtében tudományosan kikutassa a rendes körülmények között látható világot, például a rádiócsillagászat eszközeivel, azután vizsgálja az ember érzéken kívüli erőit, ami az atombontással már megkezdődött. A nyilvános életben megfigyelhető a befolyása a látványosságok és szertarások mindinkább eluralkodó kedvelésében. A keresztény vallásban a hetedik sugár befolyása abban figyelhető föl, hogy az anglikán egyházban a High Church (a római katolikus valláshoz közelebb álló rész) felé irányuló mozgalom került előtérbe. Vagyis sokkal erősebben kezdik fölismerni a szertartások jelentőségét és hathatósságát. További befolyása a felekezetek közötti együttműködés mozgalma és az a törekvés, hogy létrehozzák a nagy világvallások testvériségét, vagyis a vallások összgyűlését.

A nemzetközi ügyekben, mivel a második és harmadik sugár tulajdonságai is fejlődőben vannak, a hetedik sugár növekvő befolyása abban a hajlandóságban van, azaz abban mutatkozik meg leginkább, hogy vitás kérdéseket tárgyalásokkal intézzenek el, erőszak helyett. Amint a sugár befolyása erősebb lesz, és ehhez még hozzájárul az emberek egyesítő elméjének megfelelő fejlődése is, ezek a hajlamok vagy törekvések még erősebbek lesznek, s esetleg teljesen megvalósítják azokat az eszméket, amelyek az olyan egyesülések, mint az ENSZ, UNESCO és egyéb nemzetközi megegyezéseken alapulnak.

Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: sugar_celia (2011 Április 09) | Szerző: A hét emberi vérmérséklet - 5-8.
Megtekintések száma: 252 | Hozzászólások: 2 | Tag-ek(kulcsszavak): temperamentum, vérmérséklet | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 1
0 Spam
1 Milot  
Ja, det me5 ff8les kjempetungt, sesipelt ne5r ungene ikke er hjemme, flere dager i slengene. Bruddet er ferskt og du har ve6rt i et forhold i to tie5r, og da er det ikke bare bare e5 plutselig ste5 alene. Jeg har ei venninne som ge5r igjennom akkurat det samme som deg ne5, og selv om jeg ikke har opplevd et slikt brudd selv (heldigvis), skjf8nner jeg mer og mer hvor vanskelig det me5 ve6re, etter mange, lange samtaler med henne. Det er ikke greit ne5r andre kanskje krever at ne5 har du sf8rget lenge nok, -ne5 er det pe5 tide e5 komme seg ut og treffe folk, ne5 er det pe5 tide e5 se framover ikke bakover . Jeg syns du skal fortsette e5 ve6re deg selv, gjf8re alt i ditt eget tempo og ta det som det kommer, -en dag i slengen. Du har fe5tt mange gode re5d over her, ser jeg, fra folk som har samme erfaringer som deg selv, og det er bra! Men vi er alle individuelle og du me5 gjf8re det du ff8ler er riktig for DEG!d8nsker deg lykke til og he5per pe5ska blir bedre enn forventet/fryktet!!

Név *:
Email *:
Kód *:
Copyright MyCorp © 2018 | Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben